Identiteit

De Dom Helder Camaraschool is een oecumenische basisschool. Voor ons betekent dit dat iedereen in beginsel welkom is op onze school ongeacht geloofsovertuiging, culturele of maatschappelijke achtergrond.

Wat ons anders maakt dan een openbare basisschool of een christelijke basisschool, is de aandacht die we besteden aan culturele en religieuze vorming. We brengen kinderen actief in aanraking met het Christendom, Jodendom, de Islam, het Hindoeïsme en het Boeddhisme. Dit doen we door thematisch te werken aan ‘geestelijke stromingen’. Ieder thema duurt ongeveer zes weken. We zoeken in een thema verbinding tussen een religieuze stroming / cultuuronderwijs / de Vreedzame School / erfgoed en muziek.

Ieder thema start met een introductie op groeps- of schoolniveau. In de groepen wordt aandacht besteed aan de religie die centraal staat, culturele activiteiten passend bij het thema, lessen van de Vreedzame School, culturele uitstapjes en/of erfgoedexcursies, verhalen en we betrekken de wereld dichtbij en wat verder van ons af bij het thema. Met een aantal voorbeelden zullen we dit toelichten.

Bij het thema ‘anders zijn’ besteden we aandacht aan verhalen die in de Bijbel staan en gaan over anders zijn. Denk hierbij aan het verhaal van Jezus en de melaatse. In de Koran staan ook verhalen die gaan over ‘anders zijn’. We vertellen beide verhalen en proberen samen met de kinderen (afhankelijk van de groep waarin een kind zit) te ontdekken wat samenhangend is en wat verschillend is. Daarnaast wordt in de lessen vanuit de methode De Vreedzame School aandacht besteed aan het thema. Waar mogelijk wordt een excursie of uitstapje gericht op het thema ingepland. Ook probeert vakdocent muziek Joop Supit de muzieklessen af te stemmen op het thema. We sluiten het thema af door met de maatjesgroep (iedere groep op onze school is gekoppeld aan een andere groep, de zogenoemde maatjesgroep) en samen maken de groepen vriendschapsbandjes die de kinderen aan een ander kind mogen geven.

We vinden het belangrijk om te benoemen dat we kinderen veel meegeven over diverse godsdiensten en religieuze stromingen. Wij informeren kinderen, laten ze in aanraking komen met diverse godsdiensten, maken uitstapjes etc.

Als u het belangrijk vindt dat uw kind met de diverse religies in aanraking komt, culturele uitstapjes maakt en aandacht leert ontwikkelen voor de maatschappij dichtbij en verder weg, dan kan de Dom Helder Camaraschool bij u passen!

In november 2018 hebben we tijdens de finaleavond van de Onderwijsprijs 2017 – 2019, provincie Groningen een presentatie gehouden over onze geïntegreerde manier van werken en de samenhang die kinderen ervaren. We werden beloond met een tweede plaats.  Het juryrapport treft u als bijlage aan.