Onze Locatie

Wat is een integraal kindcentrum (IKC)?

Een IKC is een voorziening voor kinderen waarin opvang en onderwijs worden aangeboden. Meestal kunnen kinderen van 0 tot 13 jaar terecht bij een IKC. In ons IKC kunnen kinderen vanaf 2 jaar terecht. In de toekomst zal opvang vanaf 0 jaar mogelijk zijn.

Kinderen kunnen leren, spelen, ontwikkelen, zorg krijgen die ze evt. nodig hebben en elkaar ontmoeten in het IKC.

Binnen een IKC kijken medewerkers op dezelfde manier naar de kinderen, ze werken samen met ouders in het belang van het kind.

Hoe ziet IKC Dom Helder Camara er uit?

Ons pedagogisch fundament

We vinden het belangrijk dat kinderen zich veilig voelen in ons IKC, iedereen kan met een vertrouwd gevoel naar onze locatie komen en in een prettige sfeer spelen en leren.

We hebben als team afgesproken dat we dezelfde pedagogische werkwijze hanteren. Zowel op de opvang als binnen de school werken we via de uitgangspunten van “De Vreedzame School”. In de nieuwsbrieven van onze locatie wordt u meegenomen in deze werkwijze. Deze manier van werken zorgt ervoor dat we kinderen op eenzelfde manier aanspreken, pedagogisch ondersteunen en verder helpen in hun sociaal emotionele ontwikkeling en in burgerschapsvorming. Alle medewerkers op onze locatie zijn of worden geschoold in het werken volgens “De Vreedzame School”.

Het aanbod

Kinderen kunnen in ons IKC op verschillende leeftijden instromen:

* Tussen 2- en 4-jarige leeftijd: kinderen in deze leeftijd kunnen naar de peuterspeelzaal toe gaan;

* Tussen 3- en 4- jarige leeftijd: kinderen in deze leeftijd die aangemeld zijn als leerling op de Dom Helder Camaraschool, kunnen naar de peuterdoorstroomgroep toe gaan. Deze groep bereidt kinderen op speelse manier voor op de start van onze basisschool;

* Vanaf 4-jarige leeftijd: kinderen kunnen vanaf 4 jaar naar onze school toe gaan;

* Vanaf 4-jarige leeftijd: kinderen kunnen vanaf 4 jaar naar onze BSO toe gaan.

Als een ouder ervoor kiest om zijn kind vanaf 2 jaar op onze locatie naar de peuterspeelzaal te laten gaan, kan een kind doorstromen naar de peuterdoorstroomgroep en vervolgens naar onze school.

Ouders hebben altijd een keuze: je kunt er als ouder voor kiezen om je kind naar onze peuterspeelzaal te laten gaan maar naar een andere basisschool. Andersom kunnen kinderen ook naar een andere peuterspeelzaal / kinderdagverblijf gaan en bij ons op school komen.

Vaste gezichten, één team

Binnen ons IKC werken we met vaste gezichten in de opvang en het onderwijs. We zijn één team en medewerkers van de opvang worden ook ingezet in het onderwijs als onderwijsassistent. Omgekeerd kan een leerkracht ook ingezet worden in de opvang als dit nodig is. Kinderen zien gedurende de dag op onze locatie dezelfde medewerkers: op de peuterspeelzaal, in de peuterdoorstroomgroep en op school. We zijn samen verantwoordelijk voor alle kinderen op onze locatie.

Specialisten

Op onze locatie werkt een aantal specialisten. Zij kunnen breed ingezet worden. Onze vakdocent muziek zal bijv. muzieklessen verzorgen in het onderwijs en in de opvang. Dit geldt ook voor onze dramadansdocent. We bouwen onze specialismes gericht op muziek en culturele en kunstzinnige vorming locatiebreed verder uit. Daarnaast willen we onderzoeken of onze vakdocent bewegingsonderwijs ook ingezet kan worden in de opvang.

Lunch voor de peuters

Alle peuters die naar de peuterspeelzaal of peuterdoorstroomgroep gaan, lunchen op onze locatie met de medewerkers. Dit gebeurt in de ruimte van de peuterspeelzaal. Als u uw kind om 12.30u ophaalt, heeft hij of zij dus al gezond geluncht.

BSO voor kinderen van alle schoolleeftijden op één locatie

We hebben op onze locatie twee BSO-groepen. Eén groep is bedoeld voor kinderen van 4 – 7 jaar en één groep is bedoeld voor kinderen van 8 jaar of ouder. Als er meer vraag is naar BSO, kunnen we een derde groep starten en kunnen we de leeftijdsindeling veranderen in 4 – 5 jaar / 6 – 7 jaar / 8+.

Kinderen komen rechtstreeks uit school naar de BSO en worden opgevangen door onze medewerkers. Voor de opvang op de BSO vinden we het belangrijk dat er ruimte is voor interesses van kinderen en voor de brede ontwikkeling van kinderen. Juist in deze vrije tijd kunnen kinderen aan de slag met vaardigheden en interesses die op school niet aan bod komen maar die zij zelf leuk vinden. Onze IKC-medewerkers zorgen, geïnspireerd door de kinderen, voor een passend, uitdagend aanbod op de BSO welke goed aansluit op de belevingswereld van de kinderen en op de verschillende leeftijden van de kinderen.

Onze medewerkers begrijpen daarnaast prima dat kinderen soms lekker willen uitrusten of chillen na een drukke schooldag. Hiervoor is dan ook voldoende ruimte. Uiteraard wordt gezorgd voor drinken en eten voor alle kinderen.

Eén zorgstructuur

Als een kind extra ondersteuning nodig heeft (omdat het niet zo goed gaat met het kind óf omdat het bovengemiddeld goed gaat met een kind), werkt één zorgteam aan de ontwikkeling van het kind.

De waarnemend teamleider (Jorinde Kloekhorst) heeft de dagelijkse leiding over de leerkrachten van de kleutergroepen maar overlegt ook geregeld met de peuterspeelzaalmedewerkers over de thema’s die in de peuter- en kleutergroepen gehanteerd worden. Zo ontstaan doorgaande lijnen gericht op het thema-aanbod en op wat een kind nodig heeft in de ontwikkeling.

Als er zorgen zijn over de ontwikkeling van een kind, kan een pedagoog of een intern begeleider van de school meekijken. We willen voorkomen dat er een knip ontstaat tussen de peuter- en kleuterleeftijd. We staan ervoor dat peuters zo soepel mogelijk doorstromen naar een kleutergroep. Als uw kind niet naar onze school gaat, zorgen we voor een zorgvuldige overdracht naar de school van uw keuze.

Als er zorgen zijn over een kind dat naar onze school en onze BSO gaat, gaan we graag met elkaar in gesprek. Ouders worden uitgenodigd en we werken toe naar één locatieplan waarin afspraken worden gemaakt over de manier van werken in de opvang en in de school. Zo creëren we een gezamenlijk denken en handelen voor het kind.

Onze social workers Richard en Mariëlle zijn locatiebreed inzetbaar om ouders en kinderen te helpen bij vragen m.b.t. opvoedingsvraagstukken, het aanvragen van subsidies om bijv. gratis te kunnen sporten of om mee te denken met gezondheidssituaties.

Binnen onze locatie werken we samen met externe organisaties die gericht zijn op ontwikkeling van kinderen. Logopedisch Centrum Noord, RID en Mindcare hebben de beschikking over een ruimte op onze locatie en alle ouders / kinderen van onze locatie kunnen gebruik maken van wat deze organisaties aanbieden. De intern begeleiders van de school kunnen u informatie geven over het inschakelen van hulp via de organisaties.

Wat moet u doen als ouder/verzorger als u uw kind wilt aanmelden bij VCOG Kinderopvang?

Als u graag wilt dat uw kind opgevangen wordt op onze locatie, dan kunt u uw kind aanmelden via de volgende stappen. Mocht u uw kind aangemeld hebben bij een andere opvang maar toch graag willen dat uw kind op onze opvang komt, dan dient u uw contract bij de andere kinderopvangorganisatie zelf op te zeggen. Let erop dat voor opzeggen één maand opzegtermijn geldt.

Stappen:

– Ga naar www.vcogkinderopvang.nl;
– Klik op de hoofdpagina van de website op de rode button ‘Inschrijven’;
– Vul alles in wat gevraagd wordt in het scherm dat zich opent;
– U kunt evt. opmerkingen of vragen die u hebt kwijt in het vak ‘Bijzonderheden’. De administratie van VCOG Kinderopvang neemt contact met u op om de vragen te beantwoorden.

Onze missie

Vanuit onze oecumenische identiteit zijn wij een veilige, gestructureerde en open school. De kinderen ontwikkelen naast belangrijke cognitieve vaardigheden ook hun creatieve talenten. In een samenleving in het klein bereiden we ze voor op hún toekomst.