Medezeggenschapsraad

Wat doet de MR?

Elke school moet een MR instellen. In de medezeggenschapraad (MR) kunnen leerkrachten en ouders meedenken over het beleid van de school (denk bijvoorbeeld aan de verkeersveiligheid of pesten).  Over sommige onderwerpen beslist de MR zelfs mee (zoals onderwijstijd/vakantierooster of ouderbijdrage). Over de rechten van een MR zijn landelijk afspraken gemaakt, die in de wet zijn vastgelegd. Deze rechten van de medezeggenschapsraad staan in de Wet medezeggenschap op scholen (WMS). Kijk voor meer informatie op http://www.infowms.nl,

Ouders kunnen de MR bereiken via [email protected].

Waar staat de MR voor?

De medezeggenschapsraad wil de school actief ondersteunen bij het realiseren van een plezierige, veilige leer- en werkomgeving en kwalitatief goed onderwijs. De samenwerking tussen directie, team en ouders vinden wij daarbij van essentieel belang.

Dat betekent dat:

  • We een open aanspreekpunt zijn voor directie, team en ouders. We informeren hen en raadplegen hen over belangrijke onderwerpen en onze werkzaamheden.
  • We te allen tijde zowel de belangen van de school, het team, ouders en kinderen betrekken bij ons initiatief-, instemmings- en adviesrecht.
  • We actief zelf informatie verzamelen, met ideeën komen en (on)gevraagd advies uitbrengen.

Samenstelling Medezeggenschapsraad

De MR van de Dom Helder Camaraschool bestaat uit evenveel leerkrachten als ouders/verzorgers. Op onze school heeft de MR drie leden vanuit de ouders en ook drie leden vanuit het team. Deze leden worden rechtstreeks gekozen door hun “achterban”. Voor informatie en eventuele vragen kunt u terecht bij onderstaande leden van de medezeggenschapsraad:

Enkele leden van de MR zijn ook lid van de Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad (GMR) van de VCOG. De VCOG is het bestuur van de 12 christelijke basisscholen in Groningen. Uit elke MR heeft 1ouder en 1 leerkracht zitting in de GMR. De GMR behartigt zaken die alle 12 scholen aangaan.

Hoe werken we?

De medezeggenschapsraad vergadert gemiddeld 6x per schooljaar.

De vergaderingen starten altijd om 19.45 in de personeelskamer van de school. De vergaderingen van de MR zijn openbaar, tenzij het over individuele personen gaat. De directeur is een deel van elke vergadering aanwezig om zaken toe te lichten en vragen te beantwoorden.

De medezeggenschapsraad wordt gevormd door de volgende ouders: Lianne Bleker (voorzitter), Anne-Vera Kamminga en Lammechien de Boer. Maaike van der Kaap, Jan Okken en Marieke Stockmann zijn de vertegenwoordigers namens het schoolteam.